Projectes d'urbanizació

Els treballs amb l'objectiu de l'execució del planejament en la fase de projecte i execució d'obres d'urbanització.

Redacció de Projectes d'urbanització d'obra bàsica, traçats de vialitat i implantació de serveis

Redacció de Projectes d'urbanització d'obra complementària, acabats de pavimentació, jardineria i mobiliari urbà.

Direcció tècnica de les obres d'urbanització

Aquests treballs inclouen tant la tasca tècnica per a la redacció dels documents com la tasca de gestió de ambitsurbans davant de les diferents administracions públiques i empreses de serveis, fins a l'aprovació definitiva dels projectes.

ambitsurbans també revisa i assessora a la promoció sobre la fiabilitat dels pressupostos presentats per les empreses constructores i la idoneïtat de les mateixes per a la realització del projecte.

Així mateix ambitsurbans assumeix la direcció tècnica de les obres d'urbanització i el control del pressupost de la comissió, fins el lliurament definitiu de les obres a l'administració corresponent.