Estudis Medi Ambientals

Treballs amb l'objectiu de l'avaluació de l'impacte ambiental de la planificació urbanística i la determinació de les mesures compensatòries a les noves implantacions.

Redacció de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.

Redacció de la memòria ambiental on és valora la integració dels aspectes ambientals en la proposta de planejament

 

ambitsurbans realitza aquests estudis com annex als treballs de planejament propis o com a encàrrec independent de les administracions o d'altres equips que desenvolupen aquests planejaments.